Informacje nie dotyczące ośrodka

Rusza system, który zmieni nie tylko geodezję

asg-eupos.gifZaplanowana na lata 2005-2008 budowa Aktywnej Sieci Geodezyjnej EUPOS dobiegła końca. 3 czerwca system rozpoczął działanie.

W projekcie sfinansowanym w 75% przez Unię Europejską założono 76 stacji referencyjnych i zbudowano dwa centra obliczeniowe. Do systemu włączono także 22 stacje należące do uczelni, firm i instytucji oraz 30 stacji przygranicznych z krajów sąsiednich. ASG-EUPOS wchodzi w skład sieci obejmującej obecnie obszar 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej (w której do końca tego roku znajdzie się 500 stacji referencyjnych).

Wstrzymanie robót budowlanych przez sąd.

Do robót budowlanych można przystąpić na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 prawa budowlanego). Decyzja ostateczna to taka, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, a zatem decyzja organu I instancji, od której nie złożono w terminie odwołania, albo decyzja, którą na skutek wniesionego odwołania organ II instancji utrzymał w mocy.

W tym ostatnim wypadku inwestor, podejmując roboty budowlane, musi się liczyć z tym, że pozwolenie na skutek złożonej przez sąsiadów skargi może być skontrolowane w postępowaniu sądowoadministracyjnym. O tym, że skarga została złożona, dowie się dopiero po doręczeniu mu jej odpisu przez wojewódzki sąd administracyjny (sąd). Przedtem jednak może otrzymać postanowienie sądu o wstrzymaniu wykonania pozwolenia na budowę, co jest równoznaczne z zakazem prowadzenia na jego podstawie jakichkolwiek robót.

Legalizacja ratunkiem przed rozbiórką

Inwestor, który postawił dom, a nie dopełnił przy tym wszystkich formalności budowlanych, może to naprawić. Przepisy stawiają jednak bardzo wysokie wymagania. Wcale niemało trzeba też zapłacić
.
Procedura legalizowania nie jest prosta, trzeba łącznie spełnić kilka warunków. Inaczej nie ma się żadnej szansy. Niespełnienie któregokolwiek z nich albo przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów powoduje bowiem orzeczenie nakazu rozbiórki danego budynku lub jego części.

Podstawowym warunkiem jest to, by obiekt nie naruszał przepisów. Ponadto inwestor musi sporządzić projekt budowlany zawierający wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz wnieść opłatę legalizacyjną.

Rzeczpospolita
czytaj więcej

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Budynku trzeba używać zgodnie z przeznaczeniem. Warto o tym pamiętać zwłaszcza wtedy, gdy część własnego domu jednorodzinnego chcemy przeznaczyć na działalność gospodarczą. Bardzo często będzie to wymagało zgłoszenia w starostwie.

Zdarza się, że we własnym domu chcemy prowadzić biuro, gabinet czy inną działalność gospodarczą. Konieczna jest wówczas zwykle zmiana przeznaczenia budynku. Artykuł 71 ust. 1 prawa budowlanego (patrz podstawa prawna) stanowi, że przez zmianę użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Tylko niektóre rodzaje działalności gospodarczej, i to na ogół wykonywane samodzielnie, nie powodują takich zmian.

Zmiany sposobu użytkowania wymaga też choćby przeznaczenie pomieszczenia gospodarczego na garaż – obowiązują bowiem inne przepisy przeciwpożarowe.Przypominamy, że zmianę sposobu użytkowania trzeba zgłosić, zanim się jej dokona, i to z pewnym wyprzedzeniem. Urzędnicy mają bowiem 30 dni na udzielenie tzw. milczącej zgody. Dopiero po tym czasie można przystąpić do prowadzenia prac lub do użytkowania lokalu w zamierzonym celu. Nie wolno adaptować pomieszczeń bez takiej zgody. Trzeba się też liczyć z tym, że nie na wszystkie zmiany starosta się zgodzi, zwłaszcza na podstawie zgłoszenia. Często niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia budowlanego i dopiero w nim znajdzie się zgoda na zmianę sposobu użytkowania.

Rzeczpospolita
czytaj więcej

Nie będzie pozwoleń na budowę?

Tam, gdzie nie ma planów miejscowych, przy wydawaniu decyzji o zagospodarowaniu terenu zostaną uwzględnione założenia polityki miejskiej.

Szykuje się kolejna gruntowna nowelizacja prawa budowlanego. Ministerstwo Infrastruktury zakończy prace nad nią w końcu marca. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 2009 roku. Przewidziana została półroczna vacatio legis przepisów, z których najczęściej korzystają deweloperzy.

Plan miejscowy ma być uzyskanym kompromisem między deweloperami, inwestorami, właścicielami terenu i tymi, którzy mieszkają w sąsiedztwie. W dodatku należy uwzględnić w nim sprawy związane z zasadami ochrony środowiska wynikającymi z dyrektyw unijnych.

Gazeta Prawna czytaj więcej